Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6274 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4450 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4444 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 390 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10715 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la publicació del pressupost municipal resumit per capítols
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9658 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de l'expedient del pressupost, la plantilla i les bases d'execució per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9143 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7885 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial de l'expedient de tercera modificació del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7213 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5435 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020